STATUTEN:

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.

 1. De stichting is genaamd: Stichting Organisatie Joe-Kat-Show.
 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

DOEL.
Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het organiseren van hondententoonstellingen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:    
  1. het houden van bijeenkomsten en het organiseren van exposities van in het bijzonder herdershonden en veedrijvers;
  2. andere middelen, die de stichting ter beschikking staan.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN.
Artikel 3.

 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: - subsidies en donaties; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgingen en baten.
 2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

SAMENSTELLING, BENOEMING EN DEFUNGEREN.
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
 2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor de duur van drie (3) jaren. Een aftredend bestuurslid is terstond hernoembaar. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel, in plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
 4. Tot bestuurder van de stichting is niet benoembaar:
  1. degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een stichting, tenzij de rechtbank heeft geoordeeld dat de bestuurder - mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken - geen ernstig verwijt kan worden gemaakt van dit ontslag;
  2. degene die vier jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming is veroordeeld vanwege aanzet tot haat, geweld of het gebruik van het geweld.
 5. Een bestuurslid defungeert:
  1. door zijn overlijden;
  2. door zijn aftreden;
  3. door de afloop van de termijn van benoeming;
  4. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
  5. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  6. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  7. -voor zover er meer dan twee bestuursleden in functie zijn- door zijn ontslag verleend door het bestuur in een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn ontslag is gestemd.
 6. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN.
Artikel 5.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting.
 4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
 4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.